JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Od ukončenia štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (2005) pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, v súčasnosti ako primár oddelenia ambulantnej chemoterapie. V roku 2009 mu bol na LF UK v Bratislave udelený titul PhD. v doktorandskom študijnom programe vnútorné choroby, v roku 2012 ukončil špecializačné štúdium Odborník na riadenie verejného zdravotníctva (MPH) na SZU a po obhájení diplomovej práce Hodnotenie pracovného výkonu v organizácii aj štúdium Master in Business Administration (MBA) na SMA. V roku 2017 promoval v odbore Corporate Master of Laws (LL.M.) na CEMI v Prahe, o rok neskôr ukončil štúdium (Mgr.) na Právnickej Fakulte Janka Jesenského (VŠ Danubius). Špecializačnú skúšku v odbore klinická medicína absolvoval v roku 2009, o rok neskôr získal certifikát Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO). Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na LF UK v Bratislave - vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä genitourinárnym malignitám, venóznemu tromboembolizmu, karcinómu prsníka a správnemu právu. Je členom odborných spoločností vrátane ASCO a ESMO, ako aj členom redakčnej rady časopisu Onkológia.

Vzdelanie

   
1999–2005

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, študijný odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.)

2006–2009

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, študijný program vnútorné choroby (PhD.)

2009

Špecializačná skúška v odbore klinická onkológia, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

2010

ESMO (European Society for Medical Oncology) Examination Certificate

2009–2012

Špecializačné štúdium v odbore Master of Public Health, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (MPH)

2012

Master in Business Administration, Sales Manager Akademie, Viedeň (MBA)

2013–2018

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, odbor: Právo (Mgr.)

2016–2017

Corporate Master of Laws, CEMI, Praha (LL.M.)

2018

Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, odbor: Právo (JUDr.)

Cudzie jazyky

 

Anglický jazyk

2007 Všeobecná štátna jazyková skúška (C1 podľa CEF)
2008 Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor tlmočnícky (C2 podľa CEF)
2009 Odborná štátna jazyková skúška pre odbor ekonomický (C1 podľa CEF)
2009 Certificate in Advanced English (C1 podľa CEF )
2010 Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský (C2 podľa CEF)
2011 UNIcert III (C1 podľa CEF)
2012 BEC Vantage (B2 podľa CEF)

 

Francúzsky jazyk

2014 B1 podľa CEF

 

Zahraničné stáže a školenia

Department of Anatomy and Genetics, St. Lukes Hospital, Malta, July, 2004.

Open up new horizons in the management of urothelial carcinoma. Oncopole, Toulouse, France, December, 2012. 

Prostate Cancer Management, Tour de Europe, Rotterdam, Netherlands, October, 2014.  

Advanced training on immunotherapy in renal cell carcinoma. Tel-Aviv, Israel, June, 2016. 

 

Zamestnanie


6/2005 – 12/2008

Interná klinika, Národný onkologický ústav v Bratislave
1/2009 -
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav v Bratislave
9/2011 -
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave
8/2013 - 7/2017

Znalecká činnosť pre odbor 48 00 00 Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie 48 18 00 Rádiodiagnostika a rádioterapia (klinická onkológia)

 

Riadiaca prax


2007 – 2010

Vedúci riešiteľského kolektívu Grantu Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
2012 - 2015 Zástupca vedúcej riešiteľského kolektívu Grantu VEGA 1/0614/12
2012 -
Predseda občianskeho združenia OncoReSearch
4/2017 -

Primár oddelenia ambulantnej chemoterapie (NOÚ)

 

Členstvo v odborných spoločnostiach a stavovských organizáciach 

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

European Society for Medical Oncolgy (ESMO)

Slovenská onkologická spoločnosť

Slovenská angiologická spoločnosť

Slovenská lekárska komora

 

Odborné aktivity

Člen redakčnej rady časopisu Onkológia

Ďakujeme za dary 2% pre občianske združenie OncoReSearch, č.ú.: (SK82 1100 0000 0029 4213 4546) IČO: 422 686 99

Tí, ktorí podávavajú daňové priznaje k dani z prijímov, nájdu možnosť darovať 2 % dane priamo v tlačive daňového priznania v oddiely XII - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. - tvorba web stránok | www.123web.sk